Meld je aan voor de nieuwsbrief:
 
 
Sylvia Saelman uit Amsterdam
Goed zijn voor je lichaam is zeker geen onzin. Als je je lichaam verwaarloost. verwaarloos je veel meer. Ook je geestelijke conditie hangt samen met een lichaam dat in goede conditie is. Het gaat om de balans tussen beide Tot 6 December bij de clinic van het GVB. Groetjes Sylvia Saelman.
Thea de Koning uit Amsterdam
Goed zijn voor je lichaam geeft zin en is absoluut geen onzin, goed zijn voor jezelf zorgt er niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk voor dat je bewust bent met wat wel en wat niet goed voor jou is maar daar mee ook bewust wordt wat dit doet met je omgeving en mensen. Het is meer dan alleen goed zijn voor jezelf, het is goed zijn voor jou maatschappij jou kring waar je in leeft dit spreid zich uit als een olievlek. Goed zijn voor jezelf is goed zijn voor elkaar goed zijn voor de maatschappij goed zijn voor deze wereld.
Michel W. Domski Akkerman uit Beverwijk
Ja, wat ik doe om in conditie te blijven, is dagelijks fietsen, dan moet je echt bikkelhard zijn. Er zijn niet veel mensen meer die dit aankunnen. Natuurlijk moeten de afstanden niet te groot zijn, want dan is het echt een ontbering.
Peter Trompetter uit Kerkrade
Sinds enkele weken volg ik de les in Fitland Kerkrade. Het is intensief en een goede uitlaatklep voor lichaam en geest. GOED ZIJN VOOR JE LICHAAM IS BESLIST GEEN ONZIN. ps mijn complimenten voor Fighting Fit.
20-12-2010 nnb
Nationale Fighting Fit dagen 2011
Nationale Fighting Fit dagen 2011
In 2011 zullen we 1 keer per kwartaal Fighting Fit dagen organiseren. Deze dagen zijn toegankelijk voor alle mensen die ooit eens kennis gemaakt hebben met Fighting Fit. Of het nu is dmv een gevolgde opleiding of door bijvoorbeeld een via het bedrijf waar je werkt gevolgde Fighting Fit clinic. De geplande data: Zaterdag 19 maart 2011 Zaterdag 18 juni 2011 Zaterdag 17 september 2011 Zaterdag 17 december 2011 Voor meer informatie: www.fightingfit.info

Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

 

 

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

 

Fighting Fit Academy ("FIGHTING FIT") stelt u op deze website (de "site") informatie, documenten en producten (gezamenlijk, "het Materiaal"/"de Materialen") en diverse diensten (de "Diensten") ter beschikking, krachtens de voorwaarden en condities die worden uiteengezet in dit document (de "Gebruiksvoorwaarden"). Door deze site te bezoeken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. FIGHTING FIT behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder daar aan wie dan ook verantwoording voor te hoeven afleggen. Bij uw gebruik van de site geldt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden, die op de site zijn geplaatst ten tijde van een dergelijk gebruik. Voorts gelden voor u, wanneer u bepaalde Diensten of Materialen op deze Site gebruikt, de richtlijnen of regels die eventueel op deze site zijn geplaatst en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en materialen. Deze richtlijnen en regels kunnen voorwaarden en condities bevatten die een aanvulling vormen op die in de Gebruiksvoorwaarden. Alle dergelijke richtlijnen of regels zijn hierbij opgenomen doordat hier naar wordt verwezen in de Gebruiksvoorwaarden. Als u inbreuk maakt op de Gebruiksvoorwaarden, eindigt automatisch de toestemming die u hebt deze site te gebruiken en moet u onmiddellijk materialen vernietigen die u eventueel van deze site hebt gedownload of die u hebt geprint.

 

COPYRIGHT; BEPERKTE LICENTIE

 

Het Materiaal en de Diensten op deze site worden auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendommen en welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten. Behalve waar dit expliciet wordt vermeld in dit document, verlenen FIGHTING FIT en zijn leveranciers u geen enkel expliciet of impliciet recht krachtens eventuele octrooien, copyrights, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen met betrekking tot het materiaal en de diensten.

 

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FIGHTING FIT.

 

Gebruik van de site-informatie. Behalve waar op deze site het tegendeel wordt verklaard, is het u onder de volgende condities toegestaan de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site te bekijken, te downloaden en te printen:

 

   1. De documenten en de informatie mogen uitsluitend voor persoonlijke, interne, niet-commerciŽle doeleinden en als informatie worden gebruikt.

   2. De documenten en de informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd.

   3. De documenten en de informatie op deze site mogen niet worden gedistribueerd.

   4. U mag geen aankondigingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendom die zich in de documenten en de informatie bevinden, verwijderen.

   5. FIGHTING FIT behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toestemming de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, in te trekken, en een dergelijk gebruik moet worden stopgezet onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van FIGHTING FIT.

 

De hierboven gespecificeerde rechten om de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site. Elementen van deze site worden beschermd door handelsmerken en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geÔmiteerd.

 

GEBRUIK EN BESCHERMING VAN HET ACCOUNT-NUMMER EN HET WACHTWOORD

 

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijkheid houden van uw rekeningnummer en/of wachtwoord, als die van toepassing zijn. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account, al dan niet feitelijk of uitdrukkelijk door u goedgekeurd.

 

 

GARANTIES EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

BEHALVE WAAR UITDRUKKELIJK HET TEGENDEEL WORDT GESTELD IN EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN FIGHTING FIT OF KRACHTENS EEN VAN TOEPASSING ZIJNDE WET, WORDEN ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE VERSTREKT IN HUN OORSPRONKELIJKE VORM, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BIJ UITSLUITING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT. ZONDER DAT HET BOVENSTAANDE WORDT BEPERKT GEEFT FIGHTING FIT GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENSTEN EN MATERIALEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (II) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, ZEKER EN ZONDER FOUTEN ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN MATERIALEN EFFECTIEF, NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN EVENTUELE DOOR U VIA DEZE SITE AANGEKOCHTE OF VERKREGEN PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE ZULLEN/ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN. IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN DE IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR U. VOORZOVER DAT IS TOEGESTAAN IS DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT NEGENTIG (90) DAGEN.

 

DEZE SITE ZOU MOGELIJK TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN KUNNEN BEVATTEN. MOGELIJK BRENGT FIGHTING FIT VERANDERINGEN AAN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN PRODUCTEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, FIGHTING FIT KAN DAT TE ALLEN TIJDE DOEN EN ZONDER KENNISGEVING VOORAF. DE MATERIALEN OF DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN EN FIGHTING FIT DOET GEEN TOEZEGGING TEN AANZIEN VAN HET BIJWERKEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN.

 

FIGHTING FIT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF NALATIGHEDEN IN DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, MATERIALEN EN/OF DIENSTEN DIE IN DEZE SITE WORDEN GENOEMD OF DIE AAN DEZE LINK ZIJN GEKOPPELD. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE ONDERNEMINGEN, HUN DIENSTEN EN PRODUCTEN WORDEN ALS ZODANIG VERSTREKT, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET.

 

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN FIGHTING FIT OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR EVENTUELE SPECIALE, TOEVALLIGE, INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADEN VAN WELKE AARD OOK, OF VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINSTEN, OF FIGHTING FIT NU OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OF NIET, EN OP BASIS VAN WELKE THEORIE TEN AANZIEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONTSTAAT IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF WELKE WEBSITE DAN OOK DIE IN DEZE WEBSITE WORDT GENOEMD OF AAN DEZE WEBSITE IS GEKOPPELD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET VERBODEN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR U.

 

HET DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE VIA DE SITE VERWERVEN VAN MATERIAAL VINDT PLAATS OP BASIS VAN UW EIGEN BESLISSING EN TOESTEMMING EN VOOR UW EIGEN RISICO ZODAT U UITSLUITEND AANSPRAKELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOADEN OF VERKRIJGEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ENKEL ADVIES OF GEEN ENKELE INFORMATIE, DOOR U VERKREGEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VAN FIGHTING FIT OF VIA OF VAN DE SITE SCHEPT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

Deze site bevat links naar websites van derden die FIGHTING FIT niet onder beheer heeft. FIGHTING FIT doet geen verklaringen van welke aard dan ook over enige andere website waartoe u toegang kunt verkrijgen via deze site. Wanneer u een niet-FIGHTING FIT-site bezoekt, doet u dat voor uw eigen risico en FIGHTING FIT is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van welke informatie, gegevens, opvattingen, adviezen of verklaringen dan ook, die op deze sites verschijnen, of voor de kwaliteit van producten of diensten die verkrijgbaar zijn op dergelijke sites. FIGHTING FIT verstrekt deze links uitsluitend om het de bezoeker gemakkelijk te maken en het opnemen van dergelijke links houdt niet in dat FIGHTING FIT eventuele verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites.

 

Deze site is bereikbaar vanuit andere landen overal ter wereld en kan verwijzingen bevatten naar FIGHTING FIT-producten, -diensten en programma's die in uw land niet zijn aangekondigd. Deze verwijzingen houden niet in dat FIGHTING FIT voornemens is dergelijke producten, diensten of programma's in uw land aan te kondigen.

 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE; PRIVACY

 

N.B.: met uitzondering van creditcardnummers, wil FIGHTING FIT geen vertrouwelijke of klantspecifieke informatie van u ontvangen via onze site. Alle niet-persoonlijke informatie of al het niet-persoonlijke materiaal dat aan FIGHTING FIT wordt toegezonden, wordt geacht NIET vertrouwelijk te zijn. Door FIGHTING FIT niet-persoonlijke informatie of niet-persoonlijk materiaal toe te sturen verleent u FIGHTING FIT een onbeperkte, onherroepelijke vergunning dat materiaal en die informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te zenden en te distribueren, en u stemt er ook mee in dat het FIGHTING FIT vrij staat ideeŽn, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook toezendt, te gebruiken. Wij zullen echter niet uw naam onthullen of anderszins publiceren dat u materiaal of andere informatie hebt ingediend, tenzij: (a) u ons toestemming verleent dat te doen; (b) wij u eerst meedelen dat het materiaal of andere informatie die u indient voor een bepaald deel van de site zal worden gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt met uw naam erop; of (c) wij bij wet verplicht zijn dat te doen. Als u meer wilt weten over de manier waarop FIGHTING FIT uw persoonlijke informatie, zoals uw naam en adres, beschermt, raadpleeg dan het Fighting Fit Academy Online privacybeleid.

 

GEBRUIKERSFORUMS; VERBODEN BERICHTEN

 

FIGHTING FIT kan, maar is daartoe niet verplicht, (I) alle delen van de site waar gebruikers berichten verzenden en plaatsen of uitsluitend met elkaar communiceren, inclusief, maar niet uitsluitend, chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums, en (II) de inhoud van dergelijke berichten, inspecteren en beoordelen. FIGHTING FIT heeft echter geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud van eventuele dergelijke berichten, of deze verantwoordelijkheid nu ontstaat krachtens de wetten met betrekking tot het auteursrecht, laster, privacy, obsceniteit of anderzins, of niet. FIGHTING FIT wijst ook alle aansprakelijkheid af ten aanzien van verkeerd gebruik, verlies, wijziging of de niet-verkrijgbaarheid van materiaal dat door gebruikers op de site wordt geplaatst.

 

Behalve met deze Gebruiksvoorwaarden, moeten gebruiker van de FIGHTING FIT User To User Forums instemmen met een afzonderlijke wettelijke overeenkomst die zich in het Forums Registration-deel van de site bevindt.

 

Het is verboden enig onwettig, bedreigend, lasterlijk, schadelijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal op deze site te plaatsen of via deze site te verzenden, dat inbreuk maakt op welke wet dan ook, inclusief zonder beperking, wetten tegen schending van het auteursrecht. U wordt de toegang tot de User to User Forums ontzegd als u deze verboden schendt.

 

BERICHT OVER HET SCHENDEN VAN HET AUTEURSRECHT

 

FIGHTING FIT zal onder de daartoe geŽigende omstandigheden de accounts van gebruikers beŽindigen die de rechten van intellectuele eigendommen van anderen schenden. Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt of gekopieerd, op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, stuur FIGHTING FIT's Copyright Agent dan een bericht dat de volgende elementen bevat:

 

   1. een fysieke of elektronische signatuur van de persoon die is gemachtigd op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang dat, naar wordt aangenomen, wordt geschonden;

   2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of van de auteursrechtelijk beschermde werken dat/die naar u beweert is/zijn geschonden en identificatie van het materiaal in dergelijk(e) werk(en) dat, naar u aanvoert, de schending veroorzaakt en waarvoor u een verzoek tot verwijdering indient of toegang waartoe u onmogelijk gemaakt wilt zien;

   3. een beschrijving van waar het materiaal dat, naar u aanvoert, het auteursrecht schendt, zich bevindt op de FIGHTING FIT-site;

   4. informatie die voldoende gedetailleerd is om FIGHTING FIT in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een fysiek adres, telefoonnummer en een e-mailadres;

   5. een verklaring van u dat u er in goed vertrouwen van bent overtuigd dat de gewraakte manier waarop het in uw bericht aangeduide materiaal wordt gebruikt niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar agent of de wet;

   6. een verklaring van u dat de informatie in uw bericht nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. FIGHTING FIT's Copyright Agent kan voor berichten over vorderingen op basis van schending van het auteursrecht, als volgt worden bereikt:

 

Per e-mail: copyright@fightingfit.info

 

SCHADELOOSSTELLING

 

U stemt ermee in FIGHTING FIT en zijn zusterbedrijven, filialen, functionarissen, agenten, merk-vennoten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren voor een eventuele vordering of eis, inclusief redelijke vergoedingen van raadslieden, die wordt ingesteld door een derde als gevolg van content die u indient, plaatst op of verzendt via de site, uw gebruik van de site, uw betrekking tot de site, uw schending van de Gebruiksvoorwaarden, of uw schending van welke rechten dan ook van een andere persoon of een andere rechtspersoon.

 

GELDEND RECHT EN RECHTSGEBIED

 

Deze site (exclusief de ermee verbonden sites) wordt door FIGHTING FIT beheerd vanuit zijn kantoren in Nederland. Doordat u deze site bezoekt, komen u en FIGHTING FIT overeen dat op alle zaken met betrekking tot de toegang tot, of het gebruik van, deze site de wetten en regels van Nederland van toepassing zijn. De partijen komen overeen dat de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods specifiek buiten werking is gesteld voor deze Gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen die voortkomen uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden opgelost door de competente rechter in Nederland behoudens FIGHTING FIT's recht u te dagvaarden voor de rechter die jurisdictie zou hebben wanneer deze clausule zou ontbreken. FIGHTING FIT verklaart niet dat materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en dat toegang vanaf een ander grondgebied waar de inhoud ervan onwettig is, verboden is. Zij die deze site wensen te bezoeken uitgaande van andere locaties doen dat op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de plaatselijk geldende wetten.

 

HANDELSMERKGEGEVENS

 

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Marks") die op deze site worden weergegeven zijn het eigendom van Fighting Fit Academy ("FIGHTING FIT") of van derden. Het is u niet toegestaan de Marks te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Marks. FIGHTING FIT en het FIGHTING FIT-logo zijn handelsmerken van Fighting Fit Academy.

 

  copyright © 2020 Fighting Fit terms of use | privacy policy